Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej F. U. KABI Andrzej Białek (www.boulpat.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym..

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.boulpat.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do formularza kontaktowego

 1. Dostęp do formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. F. U. KABI Andrzej Białek zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością firmy, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

 1. Celem skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. wypełnienie formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail i treść wiadomości,
  2. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a,
  3. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu kontaktowym „Wyślij”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym regulaminie.

V. Odpowiedzialność F. U. KABI Andrzej Białek

 1. F. U. KABI Andrzej Białek nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 2. F. U. KABI Andrzej Białek oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz informacje opublikowane na stronie www.boulpat.pl zawierającej odpowiedzi na często zadawane pytania, mają:
  1. walor informacyjny,
  2. nie mają charakteru porady prawnej,
  3. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec F. U. KABI Andrzej Białek.
 3. F. U. KABI Andrzej Białek nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od F. U. KABI Andrzej Białek lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej F. U. KABI Andrzej Białek.
 4. F. U. KABI Andrzej Białek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.boulpat.pl.
 5. F. U. KABI Andrzej Białek zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest F. U. KABI Andrzej Białek z siedzibą Blizne Łaszczyńskiego, przy ul. Fortowa 49, 05-082 Stare Babice.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu kontaktowym.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Usunięcie danych osobowych następuje poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: biuro@boulpat.pl.
 7. Administrator ma obowiązek przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w pkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 9. Administrator danych spełnia wszelkie wymogi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VI. Pliki cookies

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn, gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.